logo
REGULAMIN KONKURSU pod nazwą: „[Wróżka Złotuszka]”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie pod nazwą [Wróżka Złotuszka]
(zwanym dalej „Konkursem”), jest Interior Capital spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-676), ul. Sokolnicza 7/17 lok. 6,
wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000767986, NIP: 8971863222, Regon: 382390433,
kapitał zakładowy: 5.000 zł („Organizator”).

2. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach portalu społecznościowego Facebook 
(„Facebook”) oraz Instagram („Instagram”) na profilach Organizatora pod adresem: 
https://www.facebook.com/polskiinstytutkryptowalut, https://www.instagram.com/instytutkrypto, 
https://www.facebook.com/cashify.eu/, https://www.instagram.com/cashify.eu 
oraz zastrzega sobie możliwość udostępnienia konkursu na stronach/grupach, 
które udostępnią taką możliwość („Portal”). W celu uniknięcia wątpliwości właściciel 
Portalu nie odpowiada za organizację i przeprowadzenie Konkursu.

Konkurs będzie trwał od dnia 1 lutego 2023 roku 
do dnia 5 lutego 2022 roku do godz. 23:59.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w
rozumieniu art. 221
 kodeksu cywilnego, która jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych.

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów lub pracownicy
Organizatora a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej
rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na i akceptuje zasady Konkursu
określone w Regulaminie oraz potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.
4. Warunkami udziału w Konkursie są:
a) posiadanie funkcjonującego konta w Portalu,
b) prawdziwość danych uczestnika zawartych na profilu w Portalu,
c) wykonanie Zadania Konkursowego, o którym mowa w §3 ust. 1 Regulaminu.
1

5. Każda osoba, która spełni wszystkie warunki podane w ust. 1 oraz 4 powyżej, staje się
uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”). Pozostałe osoby, niespełniające ww.
warunków nie stają się Uczestnikami Konkursu.

§ 3. ZASADY KONKURSU
1. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: 
„Jaki będzie kurs [Bitcoina (BTC)] w dniu 7 lutego 2023 r. 
o  godz. 18:00 (GMT +1) w następującej walucie: [Tether USD (USDT)] opublikowany na giełdzie kryptowalut „Binance” (binance.com) 
( „Zadanie Konkursowe”) oraz polubienie posta konkursowego. 
Uczestnik udziela odpowiedzi w formie komentarza opublikowanego pod postem konkursowym, 
zawierającym Zadanie Konkursowe, na profilu Organizatora. Odpowiedź powinna zostać wyrażona
w następującej walucie: [Tether USD (USDT)]. 

2. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu odpowiedzi na Zadania Konkursowe,
które:
a) naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie
oraz pokrewne,
b) zawierają jakiekolwiek treści z innych względów niezgodne z prawem lub
dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, propagujące przemoc,
nienawiść rasową lub religijną,
c) naruszają regulamin Portalu,
d) stanowią reklamę,
e) są spamem lub nie zamówioną informacją handlową,
f) zawierają odnośniki do jakichkolwiek innych stron.

3. W Konkursie Uczestnik może zgłosić jedną odpowiedź.

4. W przypadku zgłoszenia lub publikacji odpowiedzi niespełniających kryteriów, o których
mowa w Regulaminie lub w wypadku naruszania Regulaminu przez Uczestnika w inny
sposób, Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia danego Uczestnika do
udziału w Konkursie lub wykluczenia go z Konkursu.

5. Spośród wszystkich zgłoszonych w terminie odpowiedzi, Organizator wybierze
odpowiedź tego Uczestnika, który udzielił poprawnej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
Jeżeli żaden z Uczestników nie wskaże w odpowiedzi poprawnego kursu, zgodnie z
Zadaniem Konkursowym, wówczas Organizator wybierze odpowiedź Uczestnika, która
będzie najbliższa poprawnej odpowiedzi (co do podanej wartości). W wypadku, w którym
kilkoro Uczestników zgłosi tę samą odpowiedź, która będzie jednocześnie odpowiedzią
poprawną albo najbliższą poprawnej, wówczas wszyscy Uczestnicy, którzy udzielili tej
odpowiedzi zostaną wspólnie (ex aequo) zwycięzcami Nagrody I Stopnia (zgodnie z
definicją w §4 ust. 1 lit. a) poniżej), która w takim wypadku ulega podziałowi, w częściach
równych, pomiędzy wszystkich wyłonionych zgodnie z powyższym zwycięzców.
2

6. Niezależnie od wyłonienia zwycięzcy lub zwycięzców Nagrody I Stopnia, o których mowa
w ust. 5 powyżej, Organizator dodatkowo wyłoni spośród odpowiedzi zgłoszonych w
terminie, 5 (pięć) odpowiedzi Uczestników, które będą kolejno najbliższe zwycięskiej
odpowiedzi, wybranej zgodnie z ust. 5 powyżej, którzy to Uczestnicy zostaną zwycięzcami
Nagród II Stopnia (zgodnie z definicją w §4 ust. 1 lit. b) poniżej). W wypadku, w którym
liczba Uczestników, których odpowiedź będzie kolejno najbliższa zwycięskiej odpowiedzi,
przekroczy liczbę 5 (np. w wypadku, w którym Uczestnicy udzielą takiej samej
odpowiedzi, która będzie jedną z 5 (pięciu) odpowiedzi kolejno najbliższych zwycięskiej
odpowiedzi), Organizator zwiększy odpowiednio liczbę Nagród II Stopnia, tak aby każdy
Uczestnik, który wskazał jedną z 5 (pięciu) najbliższych odpowiedzi, otrzymał Nagrodę II
Stopnia.

7. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła
komisję konkursową. Do zadań komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością
przebiegu Konkursu, a w szczególności:
1. wybór zwycięskiej odpowiedzi, ocenianej według jej trafności i prawidłowości,
2. zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania
nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych
czynności,
3. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych Uczestników,
4. udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
5. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z
Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.
8. Konkurs rozstrzygnięty zostanie najpóźniej do godz. 18:00 dnia 08.02.2023 roku. 

§ 4. NAGRODA
1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
a) jedna (1) „Nagroda I Stopnia”: [Złota moneta] (o wartości do 550 zł brutto);
b) pięć (5) „Nagród II Stopnia” w postaci gadżetów firmowych: [45] PLN Brutto, z
zastrzeżeniem zdania ostatniego §3 ust. 6 powyżej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wymiany nagród, o których mowa w ust. 1 powyżej,
na inne nagrody o zbliżonej funkcjonalności i wartości.

3. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z tytułu nagród w
Konkursie należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych, Organizator ufunduje
dodatkową nagrodę gotówkową w wysokości odpowiadającej temu podatkowi
dochodowemu i pobierze i odprowadzi należne kwoty na poczet podatku dochodowego,
stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych.
3

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju. W
szczególności zwycięzca Nagrody I Stopnia przyjmuje do wiadomości, że Nagroda
I Stopnia nie podlega wymianie ani wypłacie w walucie innej niż kryptowaluta
wskazana w ust. 1 lit. a) powyżej oraz że wypłata Nagrody I Stopnia jest możliwa
wyłącznie na adres portfela Kryptowalut zwycięzcy.

5. Zwycięzca nie jest uprawniony do przeniesienia roszczeń o prawo do nagrody na osoby
trzecie.

6. Zwycięzca może zrzec się nagrody w Konkursie, ale w zamian nie przysługuje mu
jakakolwiek inna nagroda ani jej równowartość w kwocie pieniężnej.

7. Zwycięzca zostanie powiadomiony w dniu 08.02.2023 r. o wygranej i warunkach
odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem
Portalu oraz poprzez zamieszczenie nazwy profilu (konta) Uczestnika w poście w profilu
Organizatora w Portalu.

8. W odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w ust. 7 powyżej, zwycięzca Konkursu, w
terminie 14 dni od dnia przesłania powiadomienia o wygranej, zobowiązany jest do
podania danych koniecznych do przesłania nagrody, w tym: imienia, nazwiska, adresu
portfela kryptowalut, adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczpospolitej Polski,
oraz danych koniecznych do rozliczenia podatku z tytułu wygranej w Konkursie.
Niezależnie od powyższego zwycięzca lub zwycięzcy Nagrody I Stopnia, zobowiązują
się do podania na żądanie Organizatora wszelkich niezbędnych informacji, danych
osobowych lub okazania dokumentów, które są konieczne w celu realizacji przez
Organizatora obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora przez przepisy Ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu („Ustawa AML”). W terminie 14 dni od dnia przesłania przez zwycięzcę
danych wymienionych w zdaniu poprzedzającym, Organizator prześle zwycięzcy
Nagrodę I Stopnia na adres portfela kryptowalut wskazany przez zwycięzcę, a Nagrody
II Stopnia na adres korespondencyjny danego zwycięzcy. Wydanie Nagrody II Stopnia
może nastąpić także w inny sposób niż przesyłką pocztową, w szczególności w formie
odbioru osobistego, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia go z Organizatorem.

9. Organizator nie przekaże zwycięzcy nagrody, w przypadku niepodania, nieterminowego
podania bądź podania błędnych danych, w szczególności danych wymaganych przez
Ustawę AML, a także w wypadku gdy przekazanie nagrody stanowiłoby naruszenie
obowiązujących przepisów, w szczególności Ustawy AML, a także w wypadku zmiany
danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany. W przypadku
niemożności dostarczenia nagrody Uczestnikowi z powyższych przyczyn, traci on prawo
do nagrody, a Organizator wybierze innego zwycięzcę Konkursu.

10. Niedopuszczalne jest:
4
a) podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem lub zasadami
współżycia społecznego,
b) wykorzystanie przez Uczestnika wielu kont (profili) w Portalu w celu wzięcia udziału w
Konkursie, w tym dokonywanie zgłoszenia z lub tworzenie wielu kont (profili);
c) dokonywanie zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem osób trzecich.
W przypadkach określonych powyżej Organizator uprawniony jest do wyłączenia
Uczestnika od udziału w Konkursie.

9. Uczestnik może otrzymać wyłącznie 1 nagrodę w Konkursie.

§ 5.
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika podanych w związku z Konkursem jest
Organizator, tj. Interior Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Wrocławiu.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane dla celów przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia zwycięzców, wydania i rozliczenia nagród (dotyczy zwycięzców),
przeprowadzenia ewentualnego procesu reklamacyjnego oraz w celu realizacji
obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z Ustawy AML oraz przepisów
prawa podatkowego.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz
Ustawy AML. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w
tym informacje o przysługujących Uczestnikowi prawach zawarte są w polityce
prywatności zamieszonej na stronie internetowej Organizatora pod adresem
https://instytutkrypto.pl/Page/Privacy-Policy .

§6.
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy
powinni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu albo w terminie
14 dni po jego zakończeniu na adres korespondencyjny Organizatora: ul. Sokolnicza
5
7/17 lok. 6, 53-676 Wrocław lub na adres e-mail: [email protected], z dopiskiem:
„Konkurs”.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni
roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na
adres podany w reklamacji lub w formie zwrotnej wiadomości e-mail na adres
Uczestnika w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Negatywne rozpatrzenie reklamacji Uczestnika przez Organizatora, nie wyłącza prawa
Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają jedynie charakter
informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia
zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim
zakresie - będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań
reklamacyjnych.